Angajări la stat, salarii și sporuri fabuloase cu sau fără facultate. Ce pași sunt de urmat ca să fii și tu unul din românii norocoși

Angajări la stat, salarii și sporuri fabuloase cu sau fără facultate. Ce pași sunt de urmat ca să fii și tu unul din românii norocoși
Angajări la stat, salarii și sporuri fabuloase cu sau fără facultate

Dacă vrei să te angajezi la stat, trebuie să știi ce pași sunt de urmat. La finalul anului trecut, numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era de 1.262.318, dintre care 63,97% în administraţia publică central, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. Cei mai mulți bugetari activează în Ministerul Educaţiei, apoi în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei.

Angajări la stat, salarii și sporuri fabuloase cu sau fără facultate

Dacă vizezi un job la stat, trebuie să știi că experiențele profesionale acumulate în instituțiile publice dau greutate CV-ului de angajare, dar mai ales promovările pe care le ai obținut într-o instituție publică. Jobul la stat prezintă avantaje și dezavantaje, iar subiectul salariilor lucrurile pot părea subiective. Salariile de la stat pot fi ușor mai mici în comparație cu cele pe care le poți avea în domeniul privat, după o perioadă mai mare de timp petrecut în companie.

Posturile libere din Administrația Publică din România sunt publicate de Guvernul României pe site-ul posturi.gov.ro, unde vei găsi toate locurile de muncă disponibile, în fiecare județ din țară. Pentru a te putea angaja într-o instiuție publică din România, pe unul dintre posturile vacante, trebuie să știi care sunt condițiile generale de ocupare a unei funcții publice, pentru un candidat.

Condițiile pentru ocuparea unei funcții publice

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinirea condițiilor de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • persoana nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • persoana nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • persoana nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

De precizat este că posturile la stat se dau pe bază de concurs, mai exact un proces similar cu examenul de admitere de la o facultate. Se depune un dosar, care va fi evaluat , iar dacă dosarul corespunde cu cerințele, candudatul va fi chemat la o probă scrisă. Iar dacă dacă se trece de proba scrisă, candidatul este chemat la un interviu.

Documente necesare

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Declarația pe propria răspundere poate fi înlocuită de cazierul judiciar. Cel declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe toată parcursul desfășurarea concursului, însă nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire, arată ghidul.

Proba scrisă și interviul

După ce dosarul de concurs a fost admis, fiecare persoană va susține un test scris, care poate consta în redactarea unei lucrări specifice sau într-un test grilă. Uneori, anumite testări pot include ambele variante de evaluare.

Proba scrisă testează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare ocupării funcției publice pentru care se reglementează concursul. În proba scrisă se testează, în mod obligatoriu, precum și cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice.

Subiectele la scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul.

Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții publice, subiectele sunt identice în același concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

În ce privește interviul, acesta poate fi susținut numai de candidații care au trecut de proba scrisă. Interviul testează abilitățile, aptitudinile și motivația celui care vine să ocupe un post vacant, într-o instituție de stat.

Punctajele se stabilesc astfel: se face un calcul pentru punctajul obținut în urma lucrării scrise, care este de maximum 100 de puncte, apoi se calculează punctajul pentru proba de interviu, pentru care se poate acorda tot un punctaj maximum de 100 de puncte.

Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, excepție făcând azului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției publice vacante. Punctajul final obținut se poate contesta de fiecare candidat în parte.