Admitere Academia de Poliție 2022. Calendarul examenelor

Admitere Academia de Poliție 2022. Calendarul examenelor

Admitere Academia de Poliție 2022. Regulamentul pentru admiterea din acest an de la Academia de Poliție a fost publicat. Admiterea se apropie și candidații vor avea parte de noi reguli. Una dintre acestea se referă la proba sportivă, precum și la modalitatea de calcul a mediei finale. Iată care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru Admiterea la Academia de Poliție, în 2022.

Condiții care trebuie îndeplinite pentru Admitere Academia de Poliție 2022

Regulile pentru admiterea la Academia de Poliție în 2022 se schimbă. Candidații care intenționează să se înscrie la aceasta sunt interesați de noile reguli.

Prima dintre acestea se referă la proba sportivă. Anul trecut aceasta era eliminatorie. Era notată cu calificativele promovat sau nepromovat. Începând din acest an, candidații vor fi notați la proba de evaluare a performanțelor fizice. Pentru a calcula media de admitere se va lua în calcul această notă.

Admiterea la Academia de Poliție 2022

A mai rămas puțin timp până va începe admiterea la Academia de Poliție 2022. Absolvenții care doresc să își continue studiile aici sunt plini de emoție. Ei se informează în ceea ce privește schimbarea regulilor.

Ponderea de la proba de evaluare a performanței fizice la nota finală va fi de 50%. Cealaltă jumătate va reprezenta nota la proba scrisă. Această decizie a fost luată de către Senatul Academiei, în acest an, pe data de 21 februarie, potrivit Sindicatului Europol.

„Media de admitere obținută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obținute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5“, după cum se prezintă în Regulamentul de admitere în Academia de Poliție.

Probele de Admitere la Academia de Poliție 2022

Există mai multe tipuri de probe pentru admiterea în Academia de Poliție, astfel:

 • Probe medicale
 • Probe psihologice
 • Probe sportive
 • Probe teoretice.

Se începe cu probele medicale și cele psihologice. Candidații nu pot ajunge să susțină probele fizice și cele teoretice, dacă nu sunt apți la acestea. În procesul de recrutare, probele au loc în perioade diferite, pe parcursul a câteva luni.

Facultățile din cadrul Academiei de Poliție

Persoanele care îndeplinesc cumulativ toate criteriile și condițiile specifice pentru recrutarea în MAI, se pot înscrie la admiterea la Academia de Poliție 2022. Aceasta are mai multe facultăți pe care le pot urma candidații. Iată pentru ce pot opta aceștia:

Facultatea de Poliţie 

 • domeniul de licență: Drept, specializarea: Drept
 • domeniul de licenţă: Ştiinţe militare, informații şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică.

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă: Ingineria instalaţiilor, specializarea: Instalaţii pentru construcţii-pompieri.
Admitere Academia de Politie 2022
Condiții care trebuie îndeplinite pentru Admitere Academia de Poliție 2022

Academiei de Poliție – condiții pe care trebuie să le îndeplinească candidații

 • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate, pentru candidații pe
 • locurile destinate formării inițiale a personalului militar, respectiv să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează
 • profesia de polițist, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar (Jandarmi, Pompieri/IGSU). *criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținută de vara. *criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență / IGSU (Pompieri);
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Academia de Poliție 2022 – calendar de admitere

 • 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare);
 • 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza“ de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente;
 • 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza“;
 • 12-17 august 2022: transmiterea de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a formularelor și evidențelor necesare desfășurării probelor la centrele zonale de selecție;
 • 19 august 2022: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice;
 • 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice;
 • 29 august 2022: afișarea listei candidaților pentru susținerea probelor scrise și repartiția acestora pe serii de concurs;
 • 30-31 august 2022: susținerea probelor scrise;
 • 1 septembrie 2022: afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise;
 • 1-2 septembrie 2022: depunerea contestațiilor la probele scrise – online la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“;
 • 3-4 septembrie 2022: soluționarea contestațiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise;
 • 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală – candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezența la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale; transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale;
 • 30 septembrie 2022: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați „admis“;
 • 1 octombrie 2022: prezentarea candidaților declarați „admis“ în vederea înmatriculării.