Regulamentul concursului „Experimentul Ambilight”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul „Experimentul Ambilight” este organizat de SC FCB BUCHAREST SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.Barbu Vacarescu nr. 137A, parter, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1365/1997, CUI RO 9226215, cont bancar RO09 INGB 0001 0001 2416 8913 ROL  deschis la ING BANK SA.

 

Campania se va derula in totalitate prin agentia S.C. FCB BUCHAREST S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr.137A, parter, sector 2 (denumita in continuare si “Organizatorul”) in numele si pentru TP Vision Czech Republic s.r.o., reprezentand compania TP Vision Czech Republic – reprezentanta din Romania, cu sediul in str. Str. Calea Floreasca nr. 169,  cladirea IPA, corp P1, et.2, Sect 1, 014459, Bucuresti.

Participantii la Concursul “Experimentul Ambilight“ (denumit in continuare “Concursul” ) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin instiintarea participantilor online, pe intreaga durata a Concursului, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Sectiunea 2 din prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la trimiterea regulamentului pe e–mail, fiecarui participant.

Concursul se desfasoara pe website-ul: www.playtech.ro,. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional  la prezentul Regulament; aceste modificari vor fi anuntate pe site-ul www.playtech.ro.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara incepand de la data de 7 noiembrie 2013 ora 10:00 si se incheie la data de 15 noiembrie 2013, ora 20:00. Concursul va fi promovat online pe www.playtech.ro si va fi anuntat pe data de 7 noiembrie 2013.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care, pana la data inceperii concursului, respectiv 6 noiembrie 2013, au implinit varsta de 18 ani si care au domiciliul in Romania, in conditiile referite in prezentul Regulament. Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai agentiilor implicate in acest concurs, precum si rudele de gradul 1 si 2 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie etc).

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul „Experimentul Ambilight” va fi facut public online, pe website-ul www.playtech.ro. Pentru a putea sa se inscrie la concurs, participantul trebuie sa lase un comentariu la postarea care anunta concursul, pentru a raspunde intrebarii: “Ce beneficii aduce un Televizor cu Ambilight?”.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul Concursului “Experiemntul Ambilight”, se va desemna prin tragere la sorti un numar de 1 (un) castigator. Premiul oferit in cadrul acestei campanii este:
Descriere premiu:

  • 1buc * sistem de luminat Philips Hue – valoare: 1035 lei TVA inclus, reprezentand premiul acordat pe site-ul playtech.ro.

Valoarea totala a premiilor este de 1035 lei TVA inclus.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, desfasurata online pe site-ul random.org in data de 18 noiembrie 2013.

In cadrul tragerii la sorti, se va extrage un castigator:

  • 1buc * sistem de luminat Philips Hue – valoare: 1035 lei, TVA inclus, reprezentand premiul acordat pe site-ul playtech.ro.

Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, si va avea loc in prezenta a doi reprezentanti ai Organizatorului.

Castigatorii nu pot solicita si Organizatorul nu va acorda castigatorului contravaloarea premiului in bani si nici nu se va putea solicita, respectiv aproba de catre Organizator, schimbarea premiului cu alte produse. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele potentialilor castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Numele potentialilor castigatorilor si castigurile acordate vor fi anuntate online, pe data de 18 noiembrie 2013, in cadrul unei postari.

Validarea castigatorului se va face in urmatoarele conditii:

  • Participantul selectat drept potential castigator va comunica, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data afisarii numelor de identificare un mesaj via e-mail, catre organizator, care sa contina: numele si prenumele castigatorului, o copie a documentului de identitate, indicarea adresei de livrare a premiului castigat, un numar de telefon de contact, precum si o adresa de e-mail de contact.
  • Organizatorul va confirma validarea premiului prin intermediul unui telefon sau e-mail catre participantul selectat a fi potential castigator, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data transmiterii datelor de contact de catre acesta.

 

SECTIUNEA 7. EXONERAREA DE RASPUNDERE

Participarea la concurs se face benevol numai de catre persoanle care inteleg riscurile pe care le implica astfel de activitati si isi asuma in totalitate consecintele.

SECTIUNEA 8. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia nicuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:

  • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin transmiterea unei copii scanate a actului lor de identitate participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre FCB BUCHAREST SRL.

Scopul prelucrarii este de a valida castigatoriul si acordarea premiului.

Datele de identificare ( inclusiv CNP-ul cuprins in actul de identitate ) sunt necesare Organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor fiscale.

SECTIUNEA 11. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 16554 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.