Examenul de Titularizare 2020. Când are loc proba scrisă. Calendar complet: înscrieri și rezultate

Examenul de Titularizare 2020. Când are loc proba scrisă. Calendar complet: înscrieri și rezultate
Examenul de Titularizare 2020. Când are loc proba scrisă. Calendar complet: înscrieri și rezultate

În noile condiții și ținând cont de criza epidemiologică s-au aprobat normele de desfășurare a examenelor de Titularizare pentru anul 2020. Astfel că Ministerul Educației a anunțat modificările din metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Examenul de Titularizare 2020

Conform noilor modificări viitori profesori titulari nu vor mai fi obligați să dea anumite probe, mai ales cele practice, vorbim aici de proba practică și inspecția la clasă, în schimb probele scrise se vor da în continuare.

Examenul de Titularizare 2020. Când are loc proba scrisă. Calendar complet: înscrieri și rezultate
Examenul de Titularizare 2020. Când are loc proba scrisă. Calendar complet: înscrieri și rezultate

Modificările  făcute pentru acest an sunt după cum urmează:

– proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”;

– documentele de înscriere pentru mobilitate și contestațiile pot fi transmise și on-line;

– ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line;

– transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență; aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare;

– etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Când are loc proba scrisă

Noua metodologie și regulile au fost aprobate prin ordin de ministru și transmise spre publicare în Monitorul Oficial. Astfel profesorii vor da examenul de titularizare pe data de 15 iulie, anul curent.

”Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte). Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de ”, a anunțat ministerul.

Calendar complet: înscrieri și rezultate

1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:

Până la 27 mai 2020: înregistrarea şi soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar,  afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar

27-28 mai 2020: soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare şi înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar privind soluționarea restrângerilor de activitate

Notă: Contestațiile privind soluționarea restrângerilor de activitate pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 27 mai 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.

29 mai: soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

29 mai-9 iunie 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare

Notă: Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020, pot suţine aceste probe în etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, iar în situaţia în care vor fi repartizate pe posturi care necesită probe orale, vor primi decizia de repartizare după evaluarea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul „Admis”.

2) Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

Până la 27 mai 2020: depunerea, înregistrarea cererilor, însoțite de documentele justificative, la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului

Până la 27 mai 2020: transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare

Până la 28 mai 2020: verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar, înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar

Până la 29 mai 2020: soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

29 mai-9 iunie 2020: emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

3) Pretransferul la cerere al personalului didactic titular.

Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

29 mai 2020: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

29 mai-3 iunie 2020: transmiterea prin poşta electronică, la unităţile de învăţământ, a cererilor însoțite de buletin/carte de identitate/adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării

29 mai-4 iunie 2020: depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

29 mai-4 iunie 2020: verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar

5 iunie 2020: Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

(i) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs

(ii) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic

5 şi 9 iunie 2020: înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate

5 şi 9 iunie 2020: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

10 iunie 2020: soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar

5 iunie 2020: analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

5 iunie 2020: transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului

5 și 9 iunie: înregistrarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, depuse/transmise de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ

Notă: Contestațiile cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate, precum şi contestațiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 9 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

10 iunie: soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării

11 iunie: soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată

(iii) cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi

(iv) cererilor de pretransfer la cerere – 11-15 iunie 2020

(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei; n) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare – 11-15 iunie 2020

Notă: Contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare din perioada 1115 iunie 2020 pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 15 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

16 iunie: soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar

17 iunie: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare

18-26 iunie: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare

4) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:

9 iunie 2020: depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

10 iunie: discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

10-15 iunie 2020: reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 20202021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

10-16 iunie: verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

17 iunie 2020: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii) cererilor de pretransfer;

(iv) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(v) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

18-26 iunie 2020: emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

5) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversita – TITULARIZARE 2020:

18 iunie 2020: verificarea și afişarea, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs

18-29 iunie 2020: înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului

Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

1 iulie: afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaţilor înscrişi la concursul naţional

1-9 iulie 2020: depunerea, la inspectoratele şcolare, a adeverinţelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic şi corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaţilor;

1-9 iulie 2020: corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaţilor, dacă este cazul

1-9 iulie 2020: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar

Notă: 1) În perioada 1-9 iulie 2020 pot susţine probe orale eliminatorii şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului. 2) Candidaţii care observă erori în datele afişate informează, în scris, prin poştă electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020. 3) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

10 iulie 2020: afișarea, pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaţilor înscrişi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum şi a rezultatelor la probele orale

15 iulie: desfășurarea probei scrise

21 iulie: comunicarea rezultatelor iniţiale

21-22 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 21:00, în data de 22 iulie 2020, situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

23-27 iulie: soluţionarea contestațiilor

28 iulie: comunicarea rezultatelor finale.

21-23 iulie: înregistrarea cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, la inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită repartizarea şi informarea, în scris, a inspectoratului şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care a susţinut proba scrisă

29 iulie: repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, în condiţiile în care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată

30-31 iulie: repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor

3-4 august: ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, care au depus dosare în perioada de înscriere la concursul naţional, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei şi a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii) cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iunie 2020, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată din etapele anterioare, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)  candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor

5 august 2020: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

31 iulie-21 august 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

6) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:

până la 9 iunie: înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ

10 iunie: discutarea și analizarea de către consiliile de administraţie a cererilor depuse

10-12 iunie: comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, în condiţiile prevăzute la art. 80 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea în activitate, în anul școlar 2020-2021, a personalului didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie

16 iunie: validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie, conform hotărârii comisiei paritare

16-17 iunie: înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 17 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

18 iunie: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar

4 august: ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

3-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor

7) Detașarea în interesul învățământului: 

până în 5 iunie: înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ

10 iunie: discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ

10-12 iunie 2020: transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare

până în 17 august: numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

18 august: ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul școlar 2020-2021 şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

8) Soluţionarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:

4,5 și 17 august: înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare

17-18 august: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

19 august 2020: soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie

20-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Notă. Începând cu data de 19 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

9) Detaşarea la cerere:

Până în 9 iunie: depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2020-2021

10 iunie: discutarea și analizarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere

12 iunie: comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2020-2021

18-29 iunie: înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

1 iulie: afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare

1-2 iulie: înregistrarea contestațiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele școlare

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 2 iulie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

9 iulie: soluționarea contestațiilor la punctaje

1-10 iulie: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

20 august 2020: soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționate

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor – 24 august 2020

24 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere

27-28 august 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

10) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020:

20-21 august 2020: repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;

(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie

24 august 2020: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

25-28 august 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

11) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:

20-21 august 2020: stabilirea, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie

24 august: transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare

25-26 august: emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie

27-28 august: emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)  care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

12) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie:

Până la 9 iunie: depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie

10 iunie: discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie

10-15 iunie: reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar

10-16 iunie: verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

25-26 august: repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 61 şi 85 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

26-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

13) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

18-29 iunie: înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

1-10 iulie: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

26-28 august: repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

28 și 31 august: înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare

1 septembrie: atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare

1-2 septembrie: transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învăţământ şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare

2-4 septembrie: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

15) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

26-27 august: depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere

28 și 31 august: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

1 septembrie: desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor

1-3 septembrie: înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale

16) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

27-28 august: depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere

31 august – 1 septembrie: desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor

1-3 septembrie: înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale

17) Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului:

2 septembrie: depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților

3 septembrie: afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare

3-4 septembrie: înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare

7 septembrie: soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

2-3 septembrie: repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie; repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

4-8 septembrie: repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

4-8 septembrie: ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

3-10 septembrie: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Notă: (1) În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării. (2) În situaţia în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ şi zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activităţile prevăzute în perioadele respective se organizează şi se desfăşoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.

Urmăriți Playtech.ro și pe