Veste de ultimă oră despre voucherele sociale. Când intră banii pe card, de fapt

Veste de ultimă oră despre voucherele sociale. Când intră banii pe card, de fapt
Veste de ultimă oră despre voucherele sociale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a oferit informații de ultimă oră despre voucherele sociale. Marcel Boloș a anunțat când vor intra banii pe card. Veștile sunt bune pentru românii care beneficiază de acest program special al Guvernului.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, despre voucherele sociale

Doar câteva zile ne despart de Crăciun și Revelion, iar scumpirile din ultimele luni au afectat mult listele de cumpărături ale românilor pentru perioada sărbătorilor. Pentru a veni în sprijinul populației, Guvernul a aprobat o serie de ajutoare financiare pe care le va acorda celor din categoriile vulnerabile.

Voucherele sociale pentru alimente urmează să fie alimentate cu ultima tranșă pe acest an peste câteva zile, iar celelalte beneficii oferite de stat se vor acorda începând din luna ianuarie a anului viitor. Cu toate astea, banii ar ajunge la beneficiari, cel mai devreme, în luna februarie, după ce va fi adoptat bugetul.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, cardurile sociale vor fi alimentate cu 250 de lei în perioada 19-23 decembrie, la timp pentru Crăciun.

„Este un moment în care România, ca și mul­te alte sta­te europene, se con­frun­tă în cu pro­vo­cări acu­te, cu mul­ti­ple cri­ze care se supra­pun. Tocmai de ace­ea este vital să venim în spri­ji­nul per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, pen­tru ca toți româ­nii să trea­că cu bine pes­te aces­tă peri­oa­dă.

Sunt apro­xi­ma­tiv 3.000 de lei pe care fie­ca­re bene­fi­ci­ar îi va pri­mi cu sigu­ran­ță anul vii­tor, din fon­duri europene, într-un efort al Guvernului de a se asi­gu­ra că nimeni nu este lăsat în urmă.

Această ini­ţi­a­ti­vă este cea mai impor­tan­tă de acest gen deru­la­tă până acum în țara noas­tră, cu un impact deo­se­bit la nive­lul gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le, măsu­ri­le lua­te con­tri­bu­ind in mod real si direct la creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții lor și la dimi­nu­a­rea con­si­de­ra­bi­lă a ris­cu­lui de exclu­ziu­ne soci­a­lă, prin asi­gu­ra­rea capa­ci­ta­tii gos­po­dă­ri­i­lor de a‑și asi­gu­ra nevo­i­le ime­di­a­te”, a trans­mis minis­trul Marcel Boloș.

Ajutor pentru com­pen­sa­rea pre­țu­ri­lor la ener­gie

Statul va oferi un sprijin financiar populației vul­ne­ra­bi­le pen­tru com­pen­sa­rea pre­țu­ri­lor la ener­gie . În valoare de 1.400 de lei, acesta va fi acordat în două tranșe și va putea fi uti­li­zat până la data de 31 decem­brie 2023:

  • 700 lei/semestru, se acor­dă în luna febru­a­rie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.01.2023 – 30.06.2023;
  • 700 lei/semestru, se acor­dă în luna sep­tem­brie 2023 pen­tru peri­oa­da 01.07.2023 – 31.12.2023.
Urmăriți Playtech.ro și pe