Admitere la Universitatea București 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere

Admitere la Universitatea București 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere.

Universitatea din Bucureşti îşi aşteaptă candidații la admiterea pentru ciclurile de licenţă şi master în perioada 1 – 30 iulie 2020.

Admitere la Universitatea București 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere

Având în vedere situația actuală generată de evoluția COVID-19, procesul de admitere 2020 la programele de studii ale celor 19 facultăți ale Universității din București a fost adaptat. Majoritatea facultăților oferă viitorilor studenți și masteranzi un proces online de înscriere și de admitere.

Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 4.415 locuri la buget, în timp ce pentru studii universitare de master Universitatea din București scoate la concurs un număr total de 3.200 de locuri bugetate la toate cele 19 facultăți ale sale.

Înscrieri online

Pentru a veni în sprijinul candidaților din acest an, Universitatea din București oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii, prin completarea unui formular și încărcarea documentelor solicitate. Fiecare facultate va afișa pe site-ul propriu formularul de înscriere. Datele de contact ale celor 19 facultăți ale UB pot fi accesate aici.

De asemenea, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților platforma online  www.po.unibuc.ro unde aceștia pot achita taxa de înscriere pentru concursul de admitere 2020. Candidații care se vor înscrie online la concursul de admitere la una dintre cele 19 facultăți ale Universității din București beneficiază de o reducere de 25% din taxa de înscriere.

Cazare gratuită pentru candidații care se înscriu la Universitatea din București

Pentru candidații care optează pentru înscrierea la sediile facultăților, UB oferă cazare gratuită în perioada admiterii, în limita locurilor disponibile, pentru trei nopți. Cazarea va fi posibilă, atât pentru candidat, cât şi pentru însoţitorul acestuia. Mai multe informații despre cazare pot fi solicitate la adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.

Acte necesare la înscriere – Studii Universitare de Licență 

 1. Fişă-tip de înscriere, completată online sau fizic;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.
Dosar cu clamă pentru foi.
Admitere la Universitatea București 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere.
 1. Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 2. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 3. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 4. O fotografie încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la dosar în momentul depunerii dosarului fizic;
 5. CI sau pașaport în copie;
 6. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 7. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere

Aceste persoane vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI