Regulament concurs E-boda Eruption V200

Art. 1. Organizator
S.C Four Dimension Studio S.R.L. cu sediul în Bucuresti, detinatorul marcii inregistrate la OSIM numar marca: 110096/2010-04-06 Playtech.ro, având codul unic de înregistrare 21460304.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi de eventualele modificări prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare

Concursul ”E-boda Eruption V200” denumit în continuare “Concurs”, se derulează pe site-ul www.playtech.ro , în intervalul 23 septembrie – 6 octombrie 2013. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.playtech.ro. Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

· este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

· accesează în intervalul 23 septembrie – 6 octombrie 2013 site-ul www.playtech.ro şi participă la Concurs

· îşi completează corect toate datele cerute în formularul pus la dispoziţie şi răspunde corect la întrebarea de Concurs

· este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului

· confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii Playtech.ro, precum şi rudele de gradul I sau soţii/soţiile acestora.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art.4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs exlusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul Concursului

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe homepage-ul site-ului www.playtech.ro, din newsletter-ul Playtech.ro, precum şi din banner-ele online de promovare a acestuia.

Concursul de desfăşoară în perioada 23 septembrie – 6 octombrie 2013 şi va avea 1 câştigător desemnat prin tragere la sorti din lista tuturor participanţilor la Concurs.

Utilizatorii se înscriu în Concurs prin completarea formularului pus la dispoziţie de echipa Playtech.ro în pagina de concurs cu datele solicitate şi răspunzând corect la întrebarile de concurs.

Art. 6. Premiile Concursului

Premiul Concursului este un smartphone E-Boda Eruption V200, in valoare de 899,9 lei.

Câştigătorul nu va primi contravaloarea în bani a premiului oferit la Concurs.

Art. 7. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Concursul de desfăşoară în perioada 23 septembrie – 6 octombrie 2013 şi va avea 1 câştigător desemnat prin tragere la sorti din lista tuturor participanţilor înscrişi la Concurs în perioada menţionată. Se vor califica pentru tragerea la sorţi utilizatorii care:

– au completat formularul cu datele solicitate şi au trimis raspunsul corect la intrebarile de Concurs pâna la data de 6 octombrie 2013, ora 24.00

– respectă toate prevederile prezentului Regulament de concurs

Tragerea la sorţi va fi realizată în data de 7 octombrie 2013 de către echipa Playtech.ro.

Unicitatea câştigătotilor se va stabili în primă fază pe baza adresei de e-mail cu care s-a înscris în concurs şi apoi pe baza buletinului, actul de identitate prezentat pentru revendicarea premiului.

Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul Concursului telefonic sau prin e-mail, în baza datelor funizate. De asemenea, numele câştigătorului va fi afişat pe pagina Concursului de pe www.playtech.ro după validarea acestuia.

Câştigătorul are la dispoziţie 72 de ore pentru a raspunde Organizatorului şi pentru a trimite datele solicitate de acesta de la momentul în care a fost anunţat de Organizator, altfel va fi descalificat. În acest caz, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelaşi mecanism de tragere la sorţi, în limita a maxim încă o extragere suplimentară. În cazul în care nici in urma acestei extrageri Organizatorul nu identifică câştigători eligibili, premiul în cauză va rămâne în posesia Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.

Câştigătorul va intra în posesia premiului prin livrare prin curier, taxele fiind suportate de Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigătorul va trebui să trimită pe email Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate (valabile şi cu datele inteligibile) şi adresa completă la care urmează să fie livrat premiul.

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.playtech.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 9. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.playtech.ro .

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între S.C Four Dimension Studio S.R.L. .şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.